Hírek

Elérhetőségek

- Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásáról

Az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9-én megjelent módosítása a települési önkormányzatok jegyzőinek hatáskörébe utalta a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadását.

 

A fenti jogszabály szerint hatósági bizonyítvány csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belüli több, de legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység esetében kérhető.

 

A kedvezményezett lakás fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) határozza meg az alábbiak szerint:

  • Önálló lakás rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van. (OTÉK 1. sz. melléklet 95. pont)
  • Lakás: olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit, főzőhelyiségeit, egészségügyi helyiségeit, közlekedő helyiségeit és tároló helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását; a főzést, mosogatást és az étkezést; a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, valamint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását. A lakásnak fűthetőnek kell lennie és minden helyiségben biztosítani kell a megfelelő szellőzést és természetes megvilágítást. (OTÉK 105. §. (1) és (4) bekezdés)
  • Lakószoba: közvetlen természetes megvilágítással és szellőzéssel rendelkező, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyiség.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobájának minimum 16 m2 hasznos alapterületűnek kell lennie, amelybe nem számítható bele a főző és étkező funkció céljára szolgáló helyiségrész, amennyiben az a lakószoba légterével közös. (OTÉK 105. §. (2)-(3) bekezdés)

 

Kérelmezhető például a hatósági bizonyítvány

  • ikeringatlanok vagy sorház-jellegű ingatlanok esetében, ahol közös fal határolja el az önálló lakás rendeltetési egységeket egymástól,
  • többszintes ingatlanok esetében, ahol az önálló lakás rendeltetési egységek külön emeleten helyezkednek el,
  • azonos lakótelken, de egymástól teljesen különálló ingatlanokban elhelyezkedő önálló lakás rendeltetési egységek esetében.

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet és a hozzá tartozó nyilatkozatot papír alapon személyesen vagy postai úton, illetve elektronikusan lehet benyújtani az Orgoványi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2., jegyzo@orgovany.hu). A nyomtatvány átvehető az Orgoványi Polgármesteri Hivatalban Virág István műszaki ügyintézőnél vagy letölthető Orgovány Nagyközség Önkormányzatának honlapjáról. (az oldal alján a Csatolmány(ok)-ban --- szerkesztő)

 

A kérelmet az ingatlan tulajdonosa vagy olyan személy nyújthatja be, aki a kérelemben megadott ingatlanra vonatkozóan az egyetemes szolgáltatóval gázvételezésre megkötött érvényes fogyasztási szerződéssel rendelkezik. A fogyasztási szerződés másolatát a kérelemhez csatolni kell.

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elbírálásának határideje 8 nap.

 

A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben fellebbezésnek nincs helye, a kérelmező a döntés  felülvizsgálatát kérheti az eljáró hatóság felügyeleti szervétől (építésügyi hatóság).

 

A hatósági bizonyítvány csak a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele céljából használható fel az egyetemes szolgáltatónál és csak a már ténylegesen kialakult állapotot igazolja. A hatósági bizonyítványt a fogyasztónak kell a szolgáltatóhoz benyújtania a kedvezmény igénybevétele céljából.

 

A jegyző a hatósági bizonyítvány kiadása során a kérelmező nyilatkozata alapján jár el és az építmény jogszerű használatát vélelmezi. A kérelmező a hatósági bizonyítványt büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalása mellett nyújtja be az egyetemes szolgáltatóhoz.

 

Ha a szolgáltató észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, hatósági ellenőrzés lefolytatását kérheti a jegyzőtől, vagy - ha a jegyző nem folytat le ellenőrzést vagy a szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem ért egyet, - a felügyeleti szervhez fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Hatósági helyszíni ellenőrzés lefolytatására a jegyző és a felügyeleti szerv jogosult.

 

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a kérelmező valótlan nyilatkozatot tett és jogosulatlanul vette igénybe a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményt, a szolgáltató a kedvezményesen elszámolt fogyasztást a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el.

 

Kérem a Tisztelt Érintetteket, hogy kérelmüket a fentiek figyelembevételével és a várható jogkövetkezmények gondos mérlegelésével szíveskedjenek benyújtani.

 

Kérdés, probléma esetén Virág István műszaki ügyintézőt  (telefon: 76/591-987, e-mail: virag.istvan@orgovany.hu)  szíveskedjenek keresni.

 

Orgovány, 2022. szeptember 14.

 

 

Virág Ildikó

jegyző

 

 

Csatolmány(ok):