Hírek

Elérhetőségek

- Pályázati kiírás - Orgoványi Művelődési Ház igazgatói álláshelyének betöltésére

1. számú melléklet a 10/2021.(02.22.) sz. polgármesteri határozathoz

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Orgoványi Művelődési Ház igazgatói álláshelyének betöltésére.

1.) A betöltendő munkakör megnevezése és a munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Művelődési ház igazgató. Feladatait a hatályos jogszabályok, a munkaköri leírása, az intézmény munkaterve és a fenntartó által évente elfogadott szolgáltatási terv határozza meg.

Lényeges feladatok:
- intézményvezetőként szervezi és irányítja a művelődési házban folyó szakmai munkát, kapcsolatot tart fenn a gazdálkodási feladatokat ellátó Orgoványi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjával, évente beszámolót készít a fenntartó részére, összeállítja a munkatervet és a szolgáltató tervet, együttműködik az önkormányzati intézményekkel és a civil szervezetekkel, képviseli az intézményt, szervezi és végrehajtja a belső szabályzatokban meghatározott feladatok végrehajtását.
- felelős az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az alapító okiratban rendelkezésére bocsátott vagyon rendeltetésszerű, hatékony működéséért, az adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzésért, felügyeli a művelődési ház keretében működő művészeti csoportok működését.
- ifjúsági és közösségi programok szervezése, kapcsolatot tart fenn és ezeket fejleszti a művelődési ház tevékenységéhez kapcsolódó szervezetekkel, személyekkel, a település oktatási, nevelési intézményeivel.
- a Digitális Jólét Program tanácsadói feladatainak ellátása, az IKSZT napi szintű feladatainak ellátása, információbázis kialakítása, szolgáltatások közvetítése, környezettudatos szemlélet kialakítása, képzés és önképzés szervezése.

2.) A munkakör betöltésének feltételei:
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdése szerint: a művelődési ház intézménytípusának megfelelően az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés és az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.

A képzés hiányában az igazgatói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a pályázó a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

3.) A javadalmazásra és annak megállapításának módjára vonatkozó információk:
A munkabére és juttatásai a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján kerülnek megállapításra.

4.) A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
Az igazgatói álláshely betölthető 2021. június 1. napjától, az igazgatói megbízás időtartama 5 év.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és az elbírálás határideje:
A pályázatot a pályázati felhívásnak az Önkormányzat honlapján ( www.orgovany.hu) 2021. február 23. napján történt közzétételétől kezdődően 2021. március 31. napjáig lehet írásban benyújtani Orgovány Nagyközség Polgármesteréhez (Gál Szilvia, 6077.Orgovány Molnár Gergely u.2.), aki a pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint a kulturális intézmény megismerésének lehetőségét is biztosítja. Elérhetőségei: Tel.: 76/591-982. Mobil: 70/453-6853. Fax: 76/591-030. E-mail: galszilvia@orgovany.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- részletes szakmai és vezetési programját,
- a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.

A pályázó(ka)t a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül az ideiglenes bizottság hallgatja meg és a bizottság írásba foglalt véleményének mérlegelése után a Képviselő-testület 2021. május 31. napjáig dönt a pályázatokról.

Orgovány, 2021. február 22.

(:Gál Szilvia:)
polgármester

Csatolmány(ok):