Hírek

Elérhetőségek

- Orgovány Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019.(VIII.8.) határozata

Orgovány Nagyközség Helyi Választási Irodájának Vezetőjétől.
6077. Orgovány Molnár Gergely u.2.
Tel:76/591-981.    Fax:76/591-030.
E-mail: jegyzo@orgovany.hu

 

I/484-9/2019.

Tárgy: a jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának meghatározása

 

Orgovány Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013.XXXVI. törvény 307/E.§ (1) bekezdése alapján - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választására az egyéni listás, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi

határozatot:

Megállapítom, hogy Orgovány településen a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására az önkormányzati képviselői jelöléshez 28 választópolgár, a polgármesteri jelöléshez 83 választópolgár ajánlása szükséges.

Elrendelem a határozat Orgovány nagyközség honlapján (www.orgovanv.hu) és az Orgoványi Polgármesteri Hivatal 6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 2 szám alatti hirdetőtábláján történő közzétételét.

A határozat ellen- jogszabálysértésre hivatkozással - a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kifogást nyújthat be személyesen, levélben (6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 2), telefaxom (76/591-030) vagy elektronikus levélben (onkorg@t-online.hu) Orgovány Nagyközség Helyi Választási Bizottságához.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az - a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon - legkésőbb 2019. augusztus 11. napján 16 óráig megérkezzen Orgovány Nagyközség Helyi Választási Bizottságához.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

  • a) a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait,
  • b) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét,
  • c) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságot igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve a kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A kifogás illetékmentes.

Indokolás

A Köztársasági elnök Úr a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának időpontját 308/2019.(VÜ.26.) KE határozatával 2019. július 26. napján kitűzte.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az egyéni listás önkormányzati képviselő, valamint polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

A Ve.307/E.§ (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhatodik napi adatai alapján kell megállapítani.

A Ve.307/E.§ (3) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A hivatkozott törvény 9.§ (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelölt.

A központi névjegyzék adatai szerint 2019. augusztus 7-én a választópolgárok száma 2751 fő, ennek 1 százaléka: 28 fő, 3 százaléka: 83 fő.

A fentiekre tekintettel az egyéni listás képviselő, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A határozat a fenti jogszabályi helyeken, illetve a Ve.l0.§-án alapul.

Hatáskörömet a Ve.370/E.§ (1) bekezdése alapozza meg.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.l0.§-án, a Ve.208.§-án, a Ve.209.§ (1) bekezdésén, a Ve.210.§(l) bekezdésén, a Ve.307/P.§ (1) bekezdés b) pontján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1.pontján alapul.

O r g o v á n y, 2019. augusztus 8.

 

(:Bagócsi Károly:)
Helyi Választási Iroda Vezetője

Eredeti dokumentum megtekinthető   >>>